Escola i formació en el segle XXI: una nova assessoria per a una nova Escola

Projecte ARCE del CEP d’Inca,  cursos  2011-2012 i 2012-2013


Francisca Pascual Socias
Directora del CEP d'Inca

Estam immersos en un nou escenari social, vivim un procés de canvi accelerat i constant, sense precedents històrics; a més, vivim una revolució tecnològica que afecta la manera de rebre, emmagatzemar i transmetre el coneixement. Aquesta situació ens ha provocat un desajustament entre l’Escola que tenim i la que hauríem de tenir, la que voldríem i, en definitiva, la que necessitam. Aquesta situació ha generat nous reptes i noves responsabilitats que el professorat ha d’assumir amb la finalitat de formar els alumnes per a què siguin capaços d’afrontar amb èxit multitud de situacions noves i complexes, mobilitzant el seu coneixement, allò que podem denominar coneixement en acció. Aquest repte suposa un canvi dins l’educació i concretament en la tasca que ha de desenvolupar el docent que cada vegada resulta més complexa. Uns docents que han saber treballar en equip a partir del paradigma de la intel·ligència emocional.
Els Centres de Professorat no poden restar al marge d’aquest canvi i de les necessitats de formació que provoca. En aquest sentit cal realitzar una reflexió analitzant el present i el possible futur de la formació permanent del professorat per tal de ser capaços de facilitar a l’Escola el canvi necessari que exigeix la societat actual. L’Escola ha de proporcionar als alumnes les eines per a què aquests siguin capaços de desenvolupar-se positivament dins un nou model social que exigeix, entre d’altres, creativitat, intel·ligència emocional, saber fer, saber estar, saber ser.
Amb el propòsit d’avançar en aquesta reflexió, el CEP d’Inca juntament amb el CEP Priego-Montilla (Còrdova) i el CEP Abona (Tenerife Sud) ens vam associar a través d’un Programa ARCE (agrupacions o xarxes de centres educatius i institucions públiques de l’àmbit de l’educació) amb la finalitat de crear canals de col·laboració que ens permetin desenvolupar projectes comuns. Ens proposàrem obrir debats sobre el perfil de l’assessor de formació, aprofundir en els models d’assessorament en les centres educatius, el canvi metodològic com a peça clau per aconseguir alumnes més competents, el professorat com a eix i protagonista per construir una educació de qualitat i la formació permanent del professorat com impuls del canvi.
En resum, el nostre projecte es proposava realitzar un procés d’investigació i reflexió de manera cooperativa des dels tres CEP. També abordar la formació del professorat contextualitzada en el propi centre educatiu, partint de la seva pràctica i, a la vegada, definir la intervenció de l’assessor com agent de la formació amb la finalitat d’establir estratègies d’intervenció eficaces per facilitar canvis de millora a les aules.

Els objectius del projecte ARCE
Generals
1.    Promoure la creació d’equip de treball i xarxes educatives que permetin generalitzar propostes innovadores, materials nous i metodologies específiques que impulsin la cooperació i contribueixin a la millora de la qualitat educativa.
2.    Propiciar l’intercanvi d’experiències educatives.
3.    Utilitzar les eines TIC com a mitjà fonamental de comunicació i treball en equip.
Centres de professorat
4.    Promoure i crear vincles en matèria de cooperació i innovació entre els tres CEP.
5.    Establir un marc per al diàleg i la reflexió conjunta (anàlisi i investigació) en relació al perfil de l’assessor i dels models d’assessorament i la seva repercussió en els centres educatius.
6.    Definir itineraris formatius flexibles en relació al treball competencial en funció de les demandes i de les necessitats formatives detectades.
7.    Dissenyar eines en relació al procés de detecció de necessitats formatives.
8.    Establir protocols i mecanismes d’avaluació i seguiment del projecte i de la intervenció dels centres educatius.
Centres docents
9.    Crear una xarxa intercentres a partir del treball competencial.
10. Difondre les bones pràctiques educatives generades a partir de les intervencions dutes a terme en els diferents centres.
11. Consensuar amb els CEP els models d’intervenció més adients.
12. Dissenyar i reflexionar sobre els models de tasques integrades i els models d’avaluació.
A grans trets, a partir dels objectius plantejats,  el primer curs 2011-2012, es va dur a terme un treball des de les assessories dels CEP implicats. Cal destacar el temps que es va dedicar a estudiar i reflexionar sobre les diferents metodologies pedagògiques i sobre la intervenció assessora en la formació en centres. Per tant la repercussió de la tasca es va limitar als equips pedagògics de cada CEP i es va crear una wiki per poder intercanviar materials, experiències i opinions. Tots els participants compartim que els elements fonamentals que faciliten el treball competencial de l’alumnat, i que són claus per aconseguir una escola inclusiva, són el treball cooperatiu, l’educació emocional, el diàleg i la creativitat. Tots aquests elements estan relacionats i resulten difícils de deslligar tal com representa el següent esquema.Treball
cooperatiu


Educació
emocional
Creativitat   


Aprenentatge
dialògic
 

Durant el segon curs escolar, 2012-2013, ens proposàrem oferir  assessorament i formació per incorporar el treball cooperatiu a les aules. Convocàrem a una reunió els centres de la nostra zona que havien sol·licitat formació relacionada amb el treball en equip.
Iniciàrem un pla de formació sobre aprenentatge cooperatiu que s’ha desenvolupat mitjançat un conveni que ha signat el CEP d’Inca amb la Universitat de Vic. Els centres implicats han estat el CEIP Ponent (Inca), CEIP Nadal Campaner i Arrom (Costitx), CEIP Miquel Capllonch (Pollença) i CIFP Joan Taix (sa Pobla). Tots ells han participat en un Projecte de Millora de Centre arran de la Convocatòria d’activitats de formació en centres educatius i d’obertura a les comunitats educatives que cada curs publica el CEP d’Inca. La durada és de tres cursos escolars en les següents fases:
·         Introducció: curs 2012 – 2013
·         Generalització: curs 2013 - 2014
·         Consolidació: curs 2014 - 2015
A més, aquests centres s’han incorporat part del Projecte ARCE, durant el curs 12-13 ja que ens plantejàrem crear una xarxa intercentres i difondre les bones pràctiques educatives que va culminar en unes Jornades d’intercanvi d’experiències del programa ARCE a Montilla els dies 17 i 18 de maig. A les jornades hi participaren els quatre centres de l’àmbit del CEP d’Inca juntament amb altres que pertanyen a l’àmbit d’actuació del CEP Priego - Montilla i del CEP Abona. S’hi van presentar experiències sobre intel·ligències múltiples, treball per projectes, noves perspectives metodològiques i aprenentatge cooperatiu. Els centres de Mallorca van exposar l’experiència d’aquest curs sobre el treball cooperatiu a les seves aules: Cooperar per aprendre i aprendre per cooperar.
La participació en un ARCE ens ha brindat l’oportunitat de compartir experiències amb altres CEP i amb altres centres a partir d’un eix comú de reflexió a partir de teoria i pràctica. Ha estat una experiència molt positiva i enriquidora tant per tot l’equip pedagògic del CEP com per tot el professorat que hi ha pres part.

Maig de 2013