Matexperimentant

Claustre de professorat CEIP Miquel Duran i Saurina (Inca)

El CEIP Miquel Duran i Saurina ha participat al llarg dels cursos escolars 2011-12 i 2012-13 del Programa ARCE (Agrupaciones y Redes de Centros Educativos) subvencionat pel Ministeri d'Educació.


Per poder participar d'aquest programa, i com a requisit previ, hem constituït una agrupació amb dos centres educatius de dues comunitats autònomes diferents: el CEIP Virgen de Olmacedo (Òlvega, Sòria) de la comunitat autònoma de Castella i Lleó i el CEIP Marqués de Estella (Peñacastillo, Santander) de la comunitat autònoma de Cantàbria.

El Ministeri d'Educació promou el Programa ARCE des de l'any 2006, en el marc dels programes de cooperació territorial, en col·laboració amb les comunitats autònomes, amb la finalitat d'establir vies de col·laboració per formar agrupacions i xarxes de centres i institucions de l'àmbit educatiu de diferents comunitats autònomes, a través de l'elaboració d'un projecte comú, per tal de compartir experiències, mantenir i generalitzar iniciatives d'innovació, formació i investigació que facilitin millores en la pràctica educativa.

Des d'aquest marc de cooperació i conjuntament amb les escoles de Sòria i de Santander, el projecte que hem duit a terme a la nostra escola és diu Matexperimentant i s'ha gestat sobre la base de dos eixos fonamentals:

1. Aprofitament de les actuals circumstàncies específiques de la nostra escola: recent creació, recent constitució de l'equip docent, procés de definició d'una línia metodològica pròpia, pensada, compartida i adaptada a l'actualitat i a la realitat del nostre alumnat.

2. Intent d'aplicació del marc normatiu en el qual ens situam. Així, segons els Decrets 71/2008 i 72/2008, a través dels quals s'estableixen els currículums de l'educació infantil i de l'educació primària a les Illes Balears, els continguts educatius s'han d'abordar a través d'activitats globalitzades que tenguin interès i significat per als alumnes, que sorgeixin de situacions quotidianes del centre i de l'entorn i que permetin incorporar les seves experiències i aprenentatges.

A l'annex del currículum d'educació infantil, concretament a l'àrea de coneixement de l'entorn, s'exposa que la intervenció educativa des de l'escola es dirigirà a desenvolupar les següents capacitats:

 • Iniciar-se en les habilitats matemàtiques i en el seu llenguatge a partir de situacions significatives, manipulant funcionalment elements i col·leccions, identificant atributs i qualitats, i establint relacions d'agrupació, classificació, comparació, ordre i quantificació.
 • Descobrir algunes aplicacions de les matemàtiques en la realitat quotidiana i participar de forma activa en les experiències, plantejant i verificant hipòtesis de solució de situacions i aportant estratègies personals de resolució.

A l'annex específic del currículum d'educació primària que desenvolupa l'àrea de matemàtiques, s'explica que l'objectiu fonamental d'aquesta àrea és despertar la curiositat, l'interès i l'esforç. Les característiques de l'alumnat en aquesta etapa propicien un treball a través del joc i la matemàtica creativa, i aprofitant situacions de la vida diària.

Amb la intenció de rendibilitzar al màxim, d'una banda, les possibilitats formatives i d'intercanvi d'experiències i, de l'altra, els recursos econòmics que ens ofereix el Programa ARCE, ens marcàrem l'assoliment dels següents objectius:

 • Millorar la qualitat de la pràctica docent per donar una millor resposta a la diversitat de l'alumnat i per fomentar l'èxit escolar de tots i totes.
 • Promoure un procés de canvi en la pràctica educativa del nostre centre a través de la reflexió conjunta i de l'anàlisi de la pràctica docent en general i dels processos d'ensenyament-aprenentatge de la lògica matemàtica.
 • Oferir multiplicitat d'estratègies, recursos i itineraris perquè cada alumne pugui avançar segons el seu ritme i nivell d'aprenentatge.
 • Ampliar els recursos, activitats, estratègies, materials... per afavorir el procés d'ensenyament-aprenentatge de la lògica matemàtica.
 • Aprofitar multiplicitat de situacions quotidianes com a centre d'interès per afavorir el procés d'ensenyament-aprenentatge de la lògica matemàtica.
 • Redefinir els mínims curriculars de cada nivell que ens permetin avaluar l'avanç en la competència matemàtica de l'alumnat.
Avui, si veniu a la nostra escola, fruit de la feina duita a terme en el marc del Programa ARCE, hi trobareu:

 • Una AULA DE RACONS per a l'alumnat de primer cicle de primària.

L'aula de racons de matemàtiques és visitada per l'alumnat de primer cicle una sessió setmanal amb el grup desdoblat. Experimenten en parelles o individualment.

Hi ha molts de jocs i materials manipulatius que treballen i reforcen els aprenentatges matemàtics. A més, ens permet donar resposta als diferents ritmes d'aprenentatge i afavoreix l'autonomia dels alumnes, així com també l'organització i l'ordre a l'hora de fer feina.
Aquest espai disposa dels següents racons:

 • Racó de numeració: relacionar quantitat-imatge, seriacions, unitats-desenes-centenes, fletxa giratòria...
 •     
  • Racó d'operacions: oca de sumes i restes, operacions amb calculadora, càlcul mental amb miniarco, la multiplicació...

         
 • Racó de la botigueta: on practicam amb els euros.
 • Racó de geometria: tangram, classificació de fotografies d'objectes quotidians, sudoku, dibuixar...
 •  
  Racó de les mesures: on mesuram objectes de l'aula.
 • Racó d'orientació espacial: per aprendre a ubicar objectes dins un espai.
 • Racó de les hores: on treballem les diferents hores als rellotges.
 • Racó dels dies de la setmana, mesos de l'any i estacions: un joc de preguntes per conèixer i pensar.
 • Racó de l'ordinador: on treballen amb diferents jocs informàtics continguts matemàtics.
 • Racó de jocs: tres en línia, lògica, diferències...
 • Una AULA LABORATORI per a l'alumnat de tot el centre.

Aquesta aula és un banc de recursos i propostes que parteixen de la manipulació i l'experimentació i proporcionen als nostres alumnes experiències que els guien cap a l'adquisició del coneixement lògico-matemàtic.

Així, hem preparat unes capses d'experimentació per als alumnes d'Educació Infantil on, a partir d'una proposta que la mestra els fa, es treballen diferents objectius i continguts d'aquest cicle. Tenim diferents capses: d'experimentació i manipulació (amb diferents materials: aigua, farina, llegums...), de llum i ombres, magnetisme i de rampes. Per treballar aquestes propostes ho fem en petits grups, ja que d'aquesta manera asseguram la participació de tots els alumnes, alhora que els podem oferir una atenció més individualitzada. Així, aconseguim que tots participin i s'impliquin en la proposta feta.


A més, també tenim, tant per als alumnes d'Educació Infantil com per als de primària material divers per a treballar les matemàtiques de manera lúdica i que utilitzam puntualment segons les necessitats de cada grup i els objectius a treballar: mapes i plànols, una capsa amb material per a mesurar el temps (rellotges de diferents tipus, cronòmetres, etc.), jocs diversos (tant dissenyats per nosaltres com comprats: escacs, dòminos, tangrams, dòminos de sumes, multiplicacions...), cartes d'experimates, làmines d'art per a treballar la geometria i el volum, metres, escaires i cartabons de diferents tipus i mides, material de dibuix tècnic, un geomax, balances i bàscules, bingos (d'una, dues, tres, quatres, cins i sis xifres), botelles de diverses mides per a treballar les mesures de capacitat, jocs per a treballar les operacions bàsiques i d'altres per a treballar les fraccions i la proporció... i, en general, tot un seguit de material que ajuda els nostres infants a comprendre les matemàtiques i el món que ens envolta de manera lúdica i contextualitzada, o bé dins el projecte que es treballa a l’aula, o bé a partir de tasques enriquides.

Hem de dir també que aquesta aula laboratori no hauria estat possible sense la col·laboració de les famílies, ja que molts dels materials, sobretot de les capses d’experimentació, els han aportat les famílies.
 • Una AULA DE JOCS DE PENSAR per a l'alumnat d'Educació Infantil.

  Aquesta aula està plena de jocs, dissenyats i elaborats per les mestres, a fi que els infants, manipulant i experimentant, puguin anar resolent petits reptes i adquirir i/o afiançar els coneixements de lògica matemàtica.
  Són jocs diferents, elaborats amb material molt divers. Així, manipulant tassons, bolles, cotxes, camions, anelles de cortina, perns, cordes, culleretes de gelat, pinces d'estendre roba, retalls de papers de regal, càpsules de cafè, trossos de tela, gomes de cafetera... els infants van avançant en els seus aprenentatges de manera lúdica, gairebé sense adonar-se'n, totalment engrescats pel tipus de material que manipulen i per la dinàmica que es genera a l'aula.

  A aquesta aula hi anam setmanalment amb l'alumnat d'Educació Infantil, amb un grup reduït d'alumnes, la qual cosa ens permet dur a terme una intervenció més individualitzada.

Avui, si veniu a la nostra escola, fruit de la feina duita a terme en el marc del Programa ARCE, un grup d'alumnes de sisè de primària vos podran explicar la sort que han tengut de poder organitzar i realitzar un viatge, essent aquest el motiu a través del qual s'ha duit a terme el procés d'ensenyament-aprenentatge dels continguts curriculars de l'àrea de matemàtiques al llarg del curs escolar 2012-13.

I avui, si veniu a la nostra escola, i també fruit de la feina duita a terme en el marc del Programa ARCE, sobretot gràcies a la formació rebuda i a l'intercanvi i col·laboració amb els mestres de les escoles amb les quals hem desenvolupat el projecte Matexperimentant, trobareu un equip docent que intenta oblidar la creença que “tot s'ha d'ensenyar, tot s'ha d'explicar” i que motiva l'alumnat a construir i reconstruir els seus coneixements fins a transformar-los en útils, funcionals i significatius. És per això que en el disseny de les programacions didàctiques cada cop agafa més protagonisme l'enriquiment de tasques. És a dir, a les aules es potencia el desenvolupament de tasques que estiguin contextualitzades en un entorn pròxim a l'alumnat, que generin actituds de curiositat i d'interès per a la seva resolució, que siguin obertes i permetin abordatges diferents, que afavoreixin la generació d'opinions personals...

Per als propers cursos, i més enllà del projecte Matexperimentant, l'equip docent del CEIP Miquel Duran i Saurina, intentarà seguir construint i reconstruint el procés d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques per tal que s'adapti de forma permanent a les necessitats canviants de l'alumnat.Maig de 2013