Una manera d'aprendre junts. L'Aprenentatge cooperatiu
Pilar Borràs Campins                                              
Mercè Company Plaza
CEIP Nadal Campaner Arrom (Costitx)


ELS INICIS

Tot va començar fa dos anys, quan des del claustre de mestres ens plantejàrem què podíem fer per intervenir i/o solucionar diferents situacions, una mica conflictives, que havien succeït a l'escola entre alumnes. Aquestes situacions es caracteritzaven bàsicament per una manca d'habilitats socials, que en ocasions, derivaven en faltes de respecte, baralles... Teníem clar que havíem d'anar per un altre camí, el qual ens proporcionés unes eines per prevenir i evitar aquestes situacions i sobretot per crear dins l'aula un ambient d'unitat, de grup, d'equip.
El CEP d'Inca va proposar a tots els centres de zona un seminari sobre l'Aprenentatge Cooperatiu. El nostre claustre havia sentit parlar d'aquesta metodologia de feina, i que en certa manera ja aplicàvem una mica, però ens va semblar interessant aprofundir sobre la matèria i conèixer un poquet més de què es tractava i si podia ajudar-nos a aconseguir el que volíem. El 100% de les mestres de l'escola es va engrescar, i vist ara amb perspectiva,  pensam que és molt important aquesta implicació per dur a terme qualsevol tipus de projecte, ja que fa que tothom vagi pel mateix camí i ens puguem animar, ajudar, compartir problemes, èxits, fracassos, dubtes...

L'APRENENTATGE COOPERATIU
D'aquesta manera el curs 2012/2013, iniciàrem aquest nou camí basat en el programa de CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre per Cooperar), que parteix d'una sèrie d'actuacions que tenen la finalitat d'ensenyar l'alumnat a treballar en equip de forma sistemàtica. És un programa dirigit a tots els alumnes tant d'infantil, com de primària i secundària que ofereix eines, recursos i activitats per donar-nos a conèixer una altra manera d'ensenyar els continguts però de diferents formes. Bàsicament, implica un canvi en l'estructura de l'aula, ja que els alumnes s’agrupen en equips reduïts de treball on s'ajuden i aprenen junts, deixant de banda l'estructura de classe on les explicacions les duu a terme la mestre/a i les activitats les realitzen els alumnes de manera individual i/o competitiva.
L'estructura d'aquesta metodologia compren tres Àmbits que es van duent a terme al mateix temps, però que a continuació detallam a partir de la nostra feina.


LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Juntament amb l’assessorament del CEP d'Inca i les ponències de Jose Ramon Lago (professor de la Universitat de Vic), vàrem posar en marxa l'aplicació a l'aula de CA/AC.
Cada tutora dins la seva aula va anar encetant i coneixent aquesta metodologia, propera a tot allò que ja coneixíem, encara que molt més guiada i estructurada; ja que no és el mateix fer feina en petit grup, que de forma cooperativa. La posada en marxa no va ser fàcil, molts de dubtes, alguns problemes... però a poc a poc i amb l'ajuda de la resta de mestres els vàrem poder donar solució.
Començàrem amb les activitats de l'àmbit A, Cohesió de grup, aquestes són les anomenades Dinàmiques. Ajuden a crear un bon clima de classe i sobretot  a prendre consciència de grup, en el sentit que entre tots formam una petita comunitat d’aprenentatge. Són activitats engrescadores, divertides i que nosaltres duim a terme durant  tot el curs.
Les dinàmiques més utilitzades són; Pilota, món de colors, la maleta....   

A continuació, seguint les passes establertes del seminari, ens vàrem endinsar en l'àmbit B, El treball en equip com a recurs per ensenyar, en el qual vàrem iniciar la formació dels equips reduïts tenint en compte les característiques de cada infant, els que poden ajudar i els que necessiten ajuda, creant així grups d'aprenentatge equilibrats.

A partir d'aquí iniciàrem una sèrie d'activitats anomenades Estructures, les quals ja ens vénen determinades i explicades encara que anam adaptant-les als continguts de la nostra programació. A infantil modificam les estructures depenent del que volem treballar i l'edat dels infants; empram bastants imatges, fotografies... Les utilitzam per treballar al nostre dia a dia, al contacontes, a la jaia quaresma, a psicomotricitat, a lectoescriptura...
Els nins/es encara que siguin petits aprenen a acceptar crítiques i les opinions dels altres. Aprenen a negociar, a organitzar-se entre ells i ho extrapolen a altres situacions dins i fora de l'escola, encara que no facin estructures.
Les Estructures més utilitzades són; foli giratori, 1-2-4, lectura compartida, parada 3 min.


Per acabar, anomenam l'àmbit C, El treball en equip com a contingut a ensenyar, aquí posàrem en marxa una altra manera de treballar dins l'equip, creant uns compromisos de feina (primària), funcions i càrrecs..., tasques que impliquen una feina molt important, tant per la mestra com per l’alumne, ja que el bon funcionament de l'equip depèn una mica d'això, sempre tenint en compte que es poden anar realitzant canvis en cas que fos necessari.


CÀRRECS
FUNCIONS
SECRETARI/A
-ESCRIURE EL QUE SIGUI EN COMÚ PER TOTS.

COORDINADOR/A

- ESTABLIR L’ORDRE DE COMENÇAMENT.
- FER RESPECTAR EL TORN DE PARAULA.
- VETLLAR PERQUÈ TOTHOM FACI FEINA I RESPECTI LES
NORMES DE LES ESTRUCTURES.
AJUDANT
DE COORDINADOR/A
- CONTROLAR: EL TO DE VEU I EL TEMPS.
- VIGILAR EL COORDINADOR/A (SUPLIR)
- ANIMAR EL GRUP.

MATERIAL
- TENIR CURA DEL MATERIAL.
- REPARTIR I ARRACONAR EL MATERIAL.

PORTAVEU
- PARLAR EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP DURANT LES POSADES
EN COMÚ I ELS DUBTES QUE SORGEIXIN.

Totes aquests aspectes queden així enregistrats en l’anomenat Quadern d’equip, on s’aniran anotant, a part del que hem dit anteriorment, també les avaluacions de les activitats tant puntuals com de fi de pla, a més de tot els canvis que es puguin produir.
Al principi tot això costa una mica, però amb ganes i interès tot millora i s'agilitza la feina. A poc a poc podrem observar com els nins/es es van fent més autònoms, tots en qualque moment poden ajudar qualque company. Cada membre del grup participa, se sent important i part del grup. Tots tenen unes responsabilitats, uns papers... Intentam que els infants no siguin tan individualistes a l'escola i en la societat.
LES NOSTRES CONCLUSIONS

Pensam que no és camí fàcil, implica paciència i constància però que desprès és gratificant i enriquidor tant per als alumnes com per als mestres.
Pels alumnes pensam que significa una altra manera "de fer les coses" , d'aprendre junts i que suposa implicació, motivació, respecte, escolta... i això no és gens fàcil. Alguns/es necessiten ajuda que troben, d'altres no la necessiten o això pensen, uns/es s’impliquen, d'altres es deixen dur... però tard o prest es miraran, s'escoltaran, es comprendran i se sentiran part d'aquell grup i  s‘adonaran que tots/es són un. Tenim clar que amb l'aprenentatge cooperatiu afavorim un millor clima d'aula, on tots els alumnes tenen la possibilitat d'aprendre. Afavoreix la inclusió i facilita la interacció i relació entre tots els alumnes.
Per les mestres, pensam que ens està ajudant a descobrir noves possibilitats d'ensenyar, d'ajudar els alumnes a formar-se com a persones, a sentir-nos part del grup.... I com deien anteriorment, no és fàcil, apareixen dubtes, mals de caps, ganes de deixar-ho de banda... però com equip de mestres que som, ens ajudam a anar cap endavant i a quedar-nos amb tot allò que fa que valgui la pena, i començam a compartir les activitats, les anècdotes els aspectes profitosos, els èxits obtinguts,... i ho extrapolam a altres àmbits i compartim experiències amb altres docents: ponències al CEP d'Inca o trobada de docents a Montilla (Còrdova).
Aquest curs 2013/2014 ha estat el nostre segon any, i continuam. L'Aprenentatge Cooperatiu és una línia de centre que a poc a poc l'anam fent nostra.

"Jo faig el que no pots, i tu fas el que jo no puc, junts podem fer grans coses"
                                                                                        Mare Teresa de Calcuta