Començam a fer feina per projectes

(Publicat a Cantabou #38, juny 2015)


Maciana Alomar Cuesta
CEIP VORA MAR. CAN PICAFORT 
 
“Si un nin/a no aprèn de la manera que ensenyam, tal vegada
 hauríem d´ensenyar de la manera que ells/es aprenen”
Ignacio Estrud 

D'aquesta necessitat de canvi, en la qual crec profundament, sobretot en un canvi
d´actitud de tots nosaltres, i quan dic nosaltres em referesc a tota la Comunitat Educativa, arrib a la conclusió que una altra educació és possible, si cada un/a hi posam un poquet de la nostra part.
D´aquí el Seminari, “ Treballam per projectes”, que hem fet durant tot aquest curs 2014/2015 un grup de mestres del CEIP Vora Mar.
Els objectius prioritaris que ens vàrem plantejar fou introduir el grup cap una altra manera de fer feina, intentar fomentar un canvi positiu d´actitud cap a una nova metodologia i, sobretot perdre aquesta por i inseguretat que de vegades tenim quan plantejam coses noves i fugim del llibre de text i de les guies.
Tenc confiança que qualque dia serem conscients que hem de preparar els nostres nins/es per a la vida i no per superar proves i exàmens. Vull creure que arribarem a un model educatiu consensuat per tots que rompi amb tot allò establert fins ara, que s´adapti a les motivacions i passions de les persones d´aquest segle.
Aquesta esperança és el que em fa fer feina amb els meus alumnes, sempre que és possible, seguint el principi de les tres C: CURIOSITAT, CREATIVITAT I CONFIANÇA. 
 
L´aprenentatge basat en projectes és una metodologia que repta els alumnes a convertir-se en protagonistes del seu propi aprenentatge, mitjançant l´elaboració de projectes que donin resposta a problemes o dificultats de la vida real. Tots hem coincidit en el Seminari que és molt més motivador que els mitjans tradicionals, és una bomba de competències que els serviran i així arribar a un aprenentatge significatiu.
Els avantatges de treballar per projectes són molts, però destacaria aquests: MOTIVACIÓ, AUTONOMIA, CREATIVITAT, EL TREBALL EN GRUP I LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL on han de demostrar les seves habilitats socials i la seva AUTOCRÍTICA mitjançant l´AUTOAVALUACIÓ i la COAVALUACIÓ. Però, amb la que més m´identific i prioritzaria és L´ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.
“TOTS HI CABEM”
Educació inclusiva
Per potenciar i treballar
des de
les intel·ligències múltiples
Aquí es premia la curiositat i la participació. Es valora la creativitat, l'experimentació i la col·laboració per damunt de la memorització.
Promou la implicació de les famílies a l´hora de fer algunes activitats conjuntes.
L'UNIVERS 
 
Durant cinc setmanes els nins/es de 2nB vàrem treballar el projecte de
L´UNIVERS, on plantejàrem com a producte final instal·lar un planetari a l´escala del Centre.
Aquest projecte va sorgir des de l´interès dels nins que es qüestionaven : Per què cada any canvien l´hora? A partir d´aquí hi va haver diferents respostes les quals em varen servir per fer l´avaluació inicial, i va ser com cada un/a va exposar què sabia sobre aquest tema en concret i exposar què els interessava més saber sobre
l´Univers.
QUÈ VOLEM SABER??? 
 
1.- Per què Saturn té anells i la Terra no? Per què els altres planetes són diferents a la Terra? (color, matèries, gravetat,...) ( Quants planetes hi ha? Què nomen?)
2.- Hi ha vida als altres planetes?
3.- La Lluna és blanca? Experiment.
4- Per què les estrelles brillen? Per què estan al Cel?
5.- Per què a Canàries és una hora menys?
6.- Per què no notam que la Terra gira?
7.- És veritat que la Terra és un imant?
8.- Per què l´aigua del Planeta no cau cap abaix? Per què hi ha gravetat?
9.- Per què els planetes no xoquen?
10.- Com s´han format les muntanyes? Com s´ha format el sol? Per què crema?
11.- De què està fet un “forat negre” a l´espai?
12.- Per què cauen les estrelles fugaces? I els meteorits?
13.-Per què fa vent? Per què hi ha llocs que hi ha huracans?
14.- Hi ha altres galàxies?
15.- Per què hi ha canvi d´estacions?
Al primer cicle des de fa uns quants d´anys treballam per projectes a l´àrea de Coneixement del Medi interrelacionada amb l´àrea de plàstica (que aquest curs
s´ha fet en anglès). Juntament amb la mestra de plàstica elaboràrem la programació conjunta, intentant incloure aquells continguts de medi que tenien relació amb
l´Univers i enllaçar-los amb els de plàstica. (Mapa de continguts)


Aquí vos presentam el procés del projecte en algunes imatges, el vàrem fer les hores de Coneixement del Medi i les hores de Plàstica en anglès. A part del planetari cada nin/a tenia el seu dossier de fitxes de tasques realitzades del tema. També cal dir que tenim un blog d'aula (jafeimsegonb) en el qual jo public diferent informació (articles, vídeos, jocs,...) adaptats al primer cicle per tal que ells hi trobin les respostes adequades al seu nivell per poder donar resposta a les preguntes que ens plantejam. Dins l´aula tenim el racó de projectes amb un tauler on penjam les tasques que anam fent i una capsa especial que va canviant segons el projecte on hi guardam llibres, contes, fotocòpies, revistes,...que els alumnes aporten dels quals poden treure informació.
L´AVALUACIÓ
L´avaluació del projecte és contínua durant tot el procés.
Què avaluam? Si aconsegueixen els objectius, les seves habilitats socials per fer feina en grups cooperatius, fer les tasques diàries i els productes finals, l´actitud positiva davant l´aprenentatge, les exposicions orals per donar a conèixer als altres els seus treballs.
Com avaluam? Hem avaluat de manera individual mitjançant tasques, exposicions, dossiers... Hem emprat molt rúbriques d´autoavaluació i coavaluació, per tal que els alumnes siguin conscients dels seus progressos i fortaleses i de la mateixa manera coneguin a quin punt es troben i a on poden millorar les seves debilitats.
Per comunicar el Projecte a nivell de Centre, per una part tots els grups han visitat el planetari que serà una exposició permanent. Per altra banda, hem publicat un power-point a la web del Centre i al blog d'aula, on contam com hem anat avançant fent el projecte.
RECURSOS
Els nins/es han treballat amb diversos recursos materials, però tot els temps han estat presents les noves tecnologies, ordinadors, PDI,...
Els recursos personals han estat claus en aquesta tasca, especialment de la mestra de plàstica, i d´un pare que ens va ajudar amb la pintura del sòtil i el muntatge de les bastida. GRÀCIES!
Com a conclusió, diria que treballar per projectes és un granet d'arena dins una platja, que pot ajudar a formar els nostres nins/es més lliures, més creatius i més autònoms, amb iniciativa. Potser a llarg termini tendrem alumnes capaços de pensar i crear, i no només de repetir informació.
És una manera de fer feina on la diversitat es veu com a oportunitats, no com a dificultats, tots/es treballen al seu nivell i amb les seves capacitats.
Moltes vegades no és tant la dificultat que representa tenir nins/es “difícils”,
sinó que la manera d´arribar als seus interessos, motivacions i passions no
respon a les seves necessitats.

"Si jo manava a un general que es convertís en ocell de mar, i el general
no ho aconseguia, de qui és la culpa? Meva o del general?” va dir el Rei.
El Petit Príncep