Cream comunitat a l'escola del Rafal Vell(Publicat a Cantabou #38, juny 2015)

Ricard Vila Barceló
Director CEIP RAFAL VELL. PALMA

Què volem aconseguir?
És important destacar que ens “aprofitam” d'experiències que ja es desenvolupen a l'escola i altres escoles com ara, les Aules germanes, el projecte Padrins i fillols, les Escoles de pares i mares  i algunes propostes de millora de la convivència com ara l'educació emocional i les pràctiques restauratives.
olem  facilitar el coneixement del altres com a part integrant d’una comunitat i al mateix temps crear lligams
Fer de l’escola un espai en què el més important sigui l’acompanyament dels infants en el seu procés d’aprenentatge i creixement, de manera compartida entre l’equip educatiu i les famílies.
Posar en pràctica estratègies d’ajuda i de suport en les quals els infants siguin protagonistes d’excepció.
Posar a l’abast de tothom eines que permetin millorar la manera de resoldre els conflictes, que són part inseparable de convivència.
.  Facilitar el desenvolupament d’activitats que, per la seva dinàmica i estructura, són facilitadores de l’atenció a la diversitat.

Quan ho farem?
De moment no tenim una temporalització establerta, però com podreu veure tenim tres àmbits diferenciats i cada un d'ells dur el seu propi ritme, la idea de fons és que cada trimestre es pugin desenvolupar un mínim de quatre o cinc activitats amb els infants i una o dues amb les famílies.

Qui participa?
Participen tota la comunitat educativa (alumnat de 3 anys a fins a sisè i les seves famílies) i tot l'equip educatiu. En aquests moment la coordinació l'ha assumida l'equip directiu, pel proper curs crearem la comissió corresponent.

Com és el projecte?
Per dur endavant aquest projecte obrim tres àmbits d’actuació
Infants i grups classe
Quan els infants inicien el seu primer curs a l’escola als 3 anys, establim un lligam amb  una aula de segon curs d'Educació primària, cream el vincle d'Aules germanes i aquesta relació es manté  quatre anys, per tant, durant aquest temps els dos grups es tenen com a referents per les activitats compartides del nostre projecte. Aquests primers 4 anys els infants són els fillols.
En un segon moment, a partir del segon curs d’Educació primària fins a cinquè curs, passen a exercir el paper de padrins, acollint els infants que comencen als tres anys i acompanyant-los fins arribar a primer.
Des de fa molt de temps els alumnes de sisè a l'escola són elements claus en tota la vida festiva de l'escola, d'alguna manera “estan molt ocupats” organitzant els bunyols, fent de dimonis, preparant la festa de la primavera..., aprofitam aquest circumstància perque sigui el curs que quedi fora d'aquest espai de fillols i padrins.
Com element que simbolitza el pas de fillols a padrins tenim l’acte de sembrar un arbre a l’escola, poc a poc volem anar creant un espai de natura que tengui un valor “emocional” pels membres de la comunitat educativa.
Activitats que podem fer:
La proposta d’activitats en aquests moments, no està tancada volem anar-la construint durant aquest curs i el proper, la idea és que s'incloguin activitats que fins ara feim sense que estiguin relacionades i d'altres de noves com ara:
·       Activitats relacionades amb les festes i activitat lúdiques que feim a l'escola (Jaia Corema, bunyolada, foguerons i colla de dimonis, escriure i enviar les cartes al Reis, els tallers de Nadal i Pasqua, l'activitat de final de cada trimestre, activitats de contacontes )
·       Activitats incloses en la Setmana Cultural, tant les que feim al llarg del curs com les que feim dins la pròpia setmana cultural, activitats de recerca, informatives, sortides, tallers, exposicions, etc. Hem de tenir present que durant la setmana cultural els ritmes es modifiquen i hi ha moltes activitats que són compartides entre diferents aules.
·       Activitats dins l’àmbit de la lectura que fomentin el gust per la lectura i que ens permetin acompanyar als mes petits en el seu aprenentatge i també als mes grans.
·       Activitats que poden donar suport l’assoliment de continguts treballats a l’escola, participar a projectes, presentacions explicatives, escriure notes demanant i/o oferint.

Famílies
Tenim organitzada una proposta que inclou d’una banda accions formatives, amb l’assessorament de persones expertes, que tracten temes de l'interès pels pares i per les mares a l’hora de ser presents en el procés educatiu dels seus fills i les seves filles. D’altra banda feim possible la participació de les famílies en activitats com ara tallers o festes que fan palesa la seva implicació. I finalment oferim a les famílies la possibilitat de compartir el seu saber o la seva experiència relacionada amb allò que a l’escola treballen els infants.
Activitats:
·       Incorporar totes aquelles que fins ara hem fet i han estat valorades com a positives, tallers de disfresses, tallers de cuina, pares/mares que expliquen la seva feina, berenars solidaris,....
·       Proposar noves activitats que permetin la col·laboració amb els pares i mares o altres familiars
·       Dissenyar un pla d’activitats formatives que amb el format de xerrades i/o de tallers puguin oferir eines a les famílies (llegir contes, alimentació, sexualitat, creació de límits, món virtual, etc.)

Convivència
A l’escola creiem que el fet de sentir-se mes relacionat amb els altres i l’enfortiment dels vincles necessàriament ajudarà a que els conflictes es resolguin de forma més positiva.
Ens referim a comunitat entesa com la creació de relacions i de vincles, el seu manteniment, el foment d’una participació responsable i evidentment la reparació de les relacions quan no van bé.
D’una banda, som conscients de la necessitat del treball de les emocions, especialment pel que fa al seu reconeixement, tant en un mateix com amb els altres. També tenim present que una bona forma de treballar la millora de la convivència és des d’una perspectiva restaurativa.
Partint de l’assemblea de delegats i delegades hem pogut recollir l’interès i la necessitat de facilitar estratègies positives de resolució de conflictes. També l'equip educatiu valora la importància de treballar aspectes com ara l'educació emocional, les estratègies de resolució de conflictes. Per això organitzarem un pla que faciliti la implicació de tots els agents que prenen part en l’acció educativa:
- Als tutors i a les tutores se’ls facilita eines per emprar dins l’àmbit de la tutoria, posam al seu abast intervencions assessores per posar en valor actuacions útils a l’hora de resoldre conflictes, tals com les estratègies de les pràctiques restauratives o de l’educació emocional.
- Recollim en el pla de convivència les actuacions que feim a cada nivell.
- Per als infants sabem que la realització d’activitats formatives els faciliten les eines necessàries, no només per a la resolució de conflictes, sinó també per a la cohesió de grup.
Activitats:
·       Tenir molt present l’assemblea de delegats i dinamitzar el seu paper dins l'escola.
·       Facilitar la tasca dels tutors i les tutores amb propostes de recursos i informacions rellevants.
·       Oferir el recolzament a la comunitat educativa amb estratègies i/o documentació com ara les pràctiques restauratives o l’educació emocional.
·       Facilitar el desenvolupament d'activitats formatives.

(Feu clic a les imatges per veure’n una galeria a tamany ampliat:)